héng chuī qǔ cí 。zhǎng ān dào  

横吹曲辞。长安道 拼音 简体

朝代: 唐代

作者: 贯休

  • 利辗霜雪。千车万驮,半宿关月。上有尧禹,下有夔契。

  • 紫气银轮兮常覆金阙,仙掌捧日兮浊河澄澈。

  • 憧憧合合,八表一辙。黄尘雾合,车马火热。名汤风雨,

  • 愚将草木兮有言,与华封人兮不别。