sòng cóng zhí chú zhōu jìn shěng  

送从侄滁州觐省 拼音 简体

朝代: 唐代

作者: 卢纶

  • 爱尔似龙媒,翩翩千里回。书从外氏学,竹自晋时栽。

  • 拥棹逢鸥舞,凭阑见雨来。上堂多庆乐,不醉莫停杯。