dàn xié xiè shān rén zhì yú chí  

旦携谢山人至愚池 拼音 注释 简体

朝代: 唐代

作者: 柳宗元

写景抒怀感慨

 • 新沐换轻帻,晓池风露清。

  洗过头换上轻薄的头巾,早晨的愚池露白风清。

 • 自谐尘外意,况与幽人行。

  这景致最合我脱俗心意,何况与隐士携手同行?

 • 霞散众山迥,天高数雁鸣。

  朝霞散去众山显得更远,高阔的天空大雁长鸣。

 • 机心付当路,聊适羲皇情。

  把机变诡诈交给当权者,我暂且去体验伏羲时的民情。