chóu mì shū wáng chéng jiàn jì  

酬秘书王丞见寄 拼音 简体

朝代: 唐代

作者: 雍陶

  • 朝下有闲思,南沟边水行。因来见寥落,转自叹平生。

  • 白首丈夫气,赤心知己情。留诗本相慰,却忆苦吟声。