sēng jīn hé shù kè  

僧金河戍客 拼音 简体

朝代: 唐代

作者: 雍陶

  • 惯猎金河路,曾逢雪不迷。射雕青冢北,走马黑山西。

  • 戍远旌幡少,年深帐幕低。酬恩须尽敌,休说梦中闺。