sòng dù shěn yán  

送杜审言 拼音 注释 简体

朝代: 唐代

作者: 宋之问

叙事友人感慨怀才不遇

 • 卧病人事绝,嗟君万里行。

  身有病少交往门庭冷清,悲叹你遭贬谪万里远行。

 • 河桥不相送,江树远含情。

  我不能到河桥饯别相送,江边树相依偎远含别情。

 • 可惜龙泉剑,流落在丰城。

  可惜你犹如那龙泉宝剑,无人识遗弃在江西丰城。

 • 别路追孙楚,维舟吊屈平。

  丢官职只因你才过孙楚,汨罗江把船系凭吊屈平。