zèng qián zhēng jun1 shǎo yáng  

赠钱征君少阳 拼音 注释 简体

朝代: 唐代

作者: 李白

春天饮酒抒怀感慨忧愤

 • 白玉一杯酒,绿杨三月时。

  举起白玉杯痛饮美酒,在这绿杨飘垂的三月之时。

 • 春风余几日,两鬓各成丝。

  春风还能吹拂几日,您我两鬓各已斑白。

 • 秉烛唯须饮,投竿也未迟。

  秉烛夜游唯须饮酒,此时投竿垂钓也许未迟。

 • 如逢渭水猎,犹可帝王师。

  如能遇到文王渭水之猎,我也可以成为帝王之师。